Vaspitno-obrazovni program

Nastavni plan i program izrađen je u saradnji vaspitača i pedagoga. U fokusu ovog programa je savremen pristup u edukaciji dece i sagledavanja individualnih potreba svakog deteta, kao i razvoj samopouzdanja i sigurnosti deteta.

Naš stav je da je svako dete vredno samo po sebi, nosi pozitivne razvojne potencijale, ima potrebu i pravo da bude ono što jeste, da raste i da se razvija.

U nasem vrtiću postoji kvalitetno i pozitivno raspoloženje u kome se deca lako podstiču na učenje, razvijanje i eksperimentisanje.


Definisani ciiljevi programa vaspitno-obrazovnog rada za osnov imaju potrebe deteta koje se mogu opisati kao:

  • Potreba za osećajem, bezbednosti i kompentencije
  • Potreba da se zna, razume i reči problem
  • Potreba da se bude kreativan
  • Potreba za razvoj fizičke koordinacije
  • Potreba da se podeli iskustvo sa vršnjacima i odraslima.

Program podrazumeva rad na obrazovanju, nezi i vaspitanju dece po starosnim grupama, uz poštovanje detetovih mogućnosti i sklonosti.


Vaspitno-obrazovni rad je organizovan po sledećim vaspitnim grupama: