Mlađa jaslena grupa
( od 10 do 18 meseci)

  • Govorno-jezičke aktivnosti
  • Intelektualne aktivnosti
  • Socio-emocionalne aktivnosti
  • Grafičko-likovne aktivnosti
  • Muzičko-ritmičke aktivnosti
  • Razvoj čulne osetljivosti i opažanja
  • Motoričke aktivnosti
Mlađa jaslena grupa